PMBOK #5. Бүлэг 1.1: PMBOK Guide-ийн зорилго

Төслийн удирдлага мэргэшил гэж зөвшөөрөгдөж байгаа нь төслийг амжилттай гүйцэтгэхэд мэдлэг, процессууд, чадварууд, хэрэгслүүд болон текникүүд чухал нөлөөтэйг харуулж байна. PMBOK Guide сайн туршилга гэж олон нийтэд танигдсан төслийн удирдлагын мэдлэгийн загварын олон жижиг хэсгүүдийг тодорхойлдог. “Олон нийтэд танигдсан туршилга” гэдэг нь ихэнх цаг үед ихэнх төслүүдэд хэрэгжиж болох тэдгээрийн үнэ цэнэ болон ашигтай байдал…

PMBOK #5. Бүлэг #1: Танилцуулга

Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)-ын 5-р хэвлэл бие даасан төслүүдийг удирдахад зориулсан загвараар хангадаг бөгөөд төслийн удирдлагатай холбоотой ойлголтуудыг тодорхойлдог. Энэ нь төслийн удирдлагын үе шатууд, түүнтэй холбоотой процессууд мөн төслийн үе шатуудыг тайлбарладаг.